PORTFOLIO REVIEW – UPSIDE ART WEEKEND 2018

PL

Fundacja Upside Art pracuje nad kolejnym weekendem sztuki w Szczecinie. Planowana realizacja przypada na lato 2018 roku. Najbliższy model zakłada działania w przestrzeni publicznej, co zadedykowane jest stworzeniu warunków do lepszej komunikacji i dostępności praktyk artystycznych wśród mieszkańców miasta, niekoniecznie pochodzących z tzw. “świata sztuki”. Wystawy i wydarzenia mają stać się okazją do spotkania ludzi i wspólnego wędrowania po mniej poznanych częściach miasta.

Tym razem nasze działania obejmą kwartał ulic – Bł. Królowej Jadwigi / Ściegiennego w Śródmieściu. Łączymy ze sobą rożne formuły i sposoby ekspozycji sztuki: od działań w polu sztuki publicznej i street-artu (realizacje artystyczne na podwórzach i ścianach w ww. kwartale), poprzez prezentację praktyk artystycznych w postaci wystaw, które “trzeba znaleźć”, projekcje wideo i obiekty, aż do serii perfomensów i mikro-koncertów.

Chcemy poznać Wasze działania, znaleźć sposoby współpracy oraz zaproponować Wam udział w prezentacjach podczas weekendu sztuki.

Fundacja Upside Art zaprasza na otwarty PRZEGLĄD PRAC / PORTFOLIO / bieżących WASZYCH DZIAŁAŃ, który rozpocznie się w niedzielę, 4 marca 2018 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w gmachu przy ul. Wały Chrobrego 3, od godziny 12:00 do 16:00. Czekamy też na Wasze propozycje drogą mejlowa przez cały marzec.

Jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas na adres e-mail: wystawy.fua@gmail.com
Jeśli możecie, przyślijcie wcześniej swoje portfolio (można dostarczyć również wybór dokumentacji prac w jpg, wideo w mp4 czy linki online) zadeklarujcie, o której godzinie najbardziej Wam pasuje, po czym skontaktujemy się z Wami. Nie możemy doczekać się spotkania!

Pozdrawiamy gorąco,
Zespół Fundacji Upside Art

EN

The Upside Art Foundation is working on the next art-weekend in Szczecin. It will reappera in the summer of 2018. This next action assumes activities in the public space dedicated to creating conditions for better communication and the availability of artistic practices among the city’s residents, not necessarily from the so-called “art-world”. Exhibitions and events are meant to be an opportunity to meet people and to wander around the less-known parts of the city.

This time, our activities will cover the quarter of streets between Bl. Krolowej Jadwigi / Ściegiennego, in Śródmieście. We combine different formulas and ways of displaying art: from activities in the field of public art and street art (interventions in courtyards and walls in the above-mentioned quarter), through the presentation of artistic practices in the form of exhibitions that have to be found, video projections and objects, up to a series of perfomances and micro-concerts.

We want to get to know your activities, find ways to cooperate between You and Us and offer You the opportunity to participate in presentations during the art-weekend.

The Upside Art Foundation invites you to an open REVIEW OF WORK / PORTFOLIOs / YOUR current art-activities, which will take place on Sunday, 4 March 2018 at the National Museum in Szczecin, in the building at ul. Wały Chrobrego 3, from 12pm to 4pm. We are also waiting for your proposals online, througout the month of March ’18.

If you are interested, write to us at the e-mail address: wystawy.fua@gmail.com
If you can, please add your portfolio (you can also provide a selection of work-documentation in jpgs, videos in mp4, online-links), declare what time you like best, and then we will contact you. We can’t wait for the meeting!

Best greets,
Upside Art Team

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *