KRÓLOWEJ JADWIGI 2/2

Fundacja Upside Art zaprasza Was do obejrzenia działania artystycznego Jana Baszaka, w witrynie należącej do Tu Centrum.Szczecin na ul. Bł. Królowej Jadwigi 2/2.  (STiPS) w obszarze rewitalizacji Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Otwieramy tym samym cykl wystaw / expo2018, które będą dostępne 24h/7 pod tym adresem. Gospodarzami miejsca stawać się będą zarówno młodzi twórcy, miejskie niezależne kolektywy, artyści od początków swojej działalności związani z przestrzenią uliczną, a także realizacje, które będą bezpośrednio wynikać ze wspólnych działań z mieszkańcami. Nasz model prezentacji sztuki współczesnej zakłada działania w przestrzeni publicznej, które dedykowane są stworzeniu warunków do lepszej komunikacji i dostępności praktyk artystycznych wśród mieszkańców miasta, niekoniecznie pochodzących z tzw. “świata sztuki”.

W 2018 roku działania Fundacji / Kolektywu Upside Art obejmą m. in. kwartał ulic – Bł. Królowej Jadwigi / Ściegiennego w śródmieściu. Będziemy łączyć ze sobą rożne formuły i sposoby ekspozycji sztuki: od działań w polu sztuki publicznej i street-artu (realizacje artystyczne na podwórzach i ścianach w ww. kwartale), przez prezentację praktyk artystycznych w postaci wystaw, które “trzeba znaleźć”, projekcje wideo i obiekty, aż do serii perfromance’ów i mikro-koncertów. Mamy nadzieję, że cykliczne działania mające swój efekt końcowy w witrynie na ul. Jadwigi 2/2 na stałe wpiszą się w mapę Szczecina.

***

JAN BASZAK / Więcej niż jedno niebieskie zwierze

Postępująca globalizacja bezpośrednio przyczynia się do tępienia wszelkiej indywidualności. Ekosystem został wyczyszczony i w całości ujednolicony do statystycznie ulubionego koloru wszystkich. W świecie tym brak miejsca na indywiduum oraz na wieloosobowe grupy. Całość sprowadza się do bezpiecznych i poddanych kontroli par.

Jan Baszak (ur. 1994 r.)
Absolwent Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w pracowni prof. dr hab. Marcina Berdyszaka. Obecnie student na WMiNM na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się instalacją, rysunkiem, tworzy obiekty. Od 2016 roku jest członkiem i założycielem duetu artystycznego Jaś i Małgosia. W 2017 grupa koncertowała z swoją debiutancką piosenką w poznańskim skłocie Rozbrat czy w warszawskim klubie Chmury.

This time, the Upside Art Foundation invites you to see the art-intervention of Jan Baszak, on the site belonging to Tu Centrum.Szczecin on ul. Bl. Królowej Jadwigi 2/2. (STIPS). The Vitrine is located in the area of the ​​Revitalization of Aleja Wojska Polskiego in Szczecin. This is the opening of the expo2018 cycle, which will be available 24h / 7 at this address. The hosts of the place will be young creators, urban independent collectives, artists from the beginning of their activity related to street and urban space, as well as artworks that will be directly related to joint activities with residents. Our contemporary art presentation model assumes activities in the public space, which are dedicated to creating conditions for better communication and accessibility of artistic practices among the city’s residents, not necessarily from the so-called “world of art”.

In 2018 the activities of the Upside Art Foundation / Collective will include, among others quarter of streets – Bł. Królowej Jadwigi / Ściegiennego in downtown Szczecin. We will combine different formulas and ways of displaying art: from activities in the field of public art and street art (artistic realizations in the courtyards and walls in the above-mentioned quarter), through the presentation of artistic practices in the form of exhibitions that have to be found, video projections and objects, up to a series of perfromances and micro-concerts. We hope that the cyclical actions having their final effect on the Jadwigi 2 website will permanently enter the culture-map of Szczecin.

***

JAN BASZAK / More than one blue animal

Progressing globalization directly contributes to the extermination of all individuality. The ecosystem has been cleared and completely unified to the statistically favorite color of ALL.  In this world, there is no room for an individual or for multiplayer groups. Everything goes down to safe and controlled couples of elements.

Jan Baszak (born 1994)
A graduate of Sculpture and Spatial Activities at the University of Arts in Poznań, in the studio of prof. Marcin Berdyszak. Currently studying at the Faculty of Painting and New Media at the Academy of Art in Szczecin. He works on installations, drawings, objects. Since 2016, he has been a member and founder of the artistic duet Jaś i Małgosia. In 2017, the group toured with their debut song in Poznan’s squat Rozbrat and in the club Chmury.

https://www.facebook.com/events/172856590167193/

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *