Author: admin

KRÓLOWEJ JADWIGI 2/2

Fundacja Upside Art zaprasza Was do obejrzenia działania artystycznego Jana Baszaka, w witrynie należącej do Tu Centrum.Szczecin na ul. Bł. Królowej Jadwigi 2/2.  (STiPS) w obszarze rewitalizacji Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Otwieramy tym samym cykl wystaw / expo2018, które będą dostępne 24h/7 pod tym adresem. Gospodarzami miejsca stawać się będą zarówno młodzi twórcy, miejskie niezależne kolektywy, artyści od początków swojej działalności związani z przestrzenią uliczną, a także realizacje, które będą bezpośrednio wynikać ze wspólnych działań z mieszkańcami. Nasz model prezentacji sztuki współczesnej zakłada działania w przestrzeni publicznej, które dedykowane są stworzeniu warunków do lepszej komunikacji i dostępności praktyk artystycznych wśród mieszkańców miasta, niekoniecznie pochodzących z tzw. “świata sztuki”.

W 2018 roku działania Fundacji / Kolektywu Upside Art obejmą m. in. kwartał ulic – Bł. Królowej Jadwigi / Ściegiennego w śródmieściu. Będziemy łączyć ze sobą rożne formuły i sposoby ekspozycji sztuki: od działań w polu sztuki publicznej i street-artu (realizacje artystyczne na podwórzach i ścianach w ww. kwartale), przez prezentację praktyk artystycznych w postaci wystaw, które “trzeba znaleźć”, projekcje wideo i obiekty, aż do serii perfromance’ów i mikro-koncertów. Mamy nadzieję, że cykliczne działania mające swój efekt końcowy w witrynie na ul. Jadwigi 2/2 na stałe wpiszą się w mapę Szczecina.

***

JAN BASZAK / Więcej niż jedno niebieskie zwierze

Postępująca globalizacja bezpośrednio przyczynia się do tępienia wszelkiej indywidualności. Ekosystem został wyczyszczony i w całości ujednolicony do statystycznie ulubionego koloru wszystkich. W świecie tym brak miejsca na indywiduum oraz na wieloosobowe grupy. Całość sprowadza się do bezpiecznych i poddanych kontroli par.

Jan Baszak (ur. 1994 r.)
Absolwent Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w pracowni prof. dr hab. Marcina Berdyszaka. Obecnie student na WMiNM na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się instalacją, rysunkiem, tworzy obiekty. Od 2016 roku jest członkiem i założycielem duetu artystycznego Jaś i Małgosia. W 2017 grupa koncertowała z swoją debiutancką piosenką w poznańskim skłocie Rozbrat czy w warszawskim klubie Chmury.

This time, the Upside Art Foundation invites you to see the art-intervention of Jan Baszak, on the site belonging to Tu Centrum.Szczecin on ul. Bl. Królowej Jadwigi 2/2. (STIPS). The Vitrine is located in the area of the ​​Revitalization of Aleja Wojska Polskiego in Szczecin. This is the opening of the expo2018 cycle, which will be available 24h / 7 at this address. The hosts of the place will be young creators, urban independent collectives, artists from the beginning of their activity related to street and urban space, as well as artworks that will be directly related to joint activities with residents. Our contemporary art presentation model assumes activities in the public space, which are dedicated to creating conditions for better communication and accessibility of artistic practices among the city’s residents, not necessarily from the so-called “world of art”.

In 2018 the activities of the Upside Art Foundation / Collective will include, among others quarter of streets – Bł. Królowej Jadwigi / Ściegiennego in downtown Szczecin. We will combine different formulas and ways of displaying art: from activities in the field of public art and street art (artistic realizations in the courtyards and walls in the above-mentioned quarter), through the presentation of artistic practices in the form of exhibitions that have to be found, video projections and objects, up to a series of perfromances and micro-concerts. We hope that the cyclical actions having their final effect on the Jadwigi 2 website will permanently enter the culture-map of Szczecin.

***

JAN BASZAK / More than one blue animal

Progressing globalization directly contributes to the extermination of all individuality. The ecosystem has been cleared and completely unified to the statistically favorite color of ALL.  In this world, there is no room for an individual or for multiplayer groups. Everything goes down to safe and controlled couples of elements.

Jan Baszak (born 1994)
A graduate of Sculpture and Spatial Activities at the University of Arts in Poznań, in the studio of prof. Marcin Berdyszak. Currently studying at the Faculty of Painting and New Media at the Academy of Art in Szczecin. He works on installations, drawings, objects. Since 2016, he has been a member and founder of the artistic duet Jaś i Małgosia. In 2017, the group toured with their debut song in Poznan’s squat Rozbrat and in the club Chmury.

https://www.facebook.com/events/172856590167193/

PORTFOLIO REVIEW – UPSIDE ART WEEKEND 2018

PL

Fundacja Upside Art pracuje nad kolejnym weekendem sztuki w Szczecinie. Planowana realizacja przypada na lato 2018 roku. Najbliższy model zakłada działania w przestrzeni publicznej, co zadedykowane jest stworzeniu warunków do lepszej komunikacji i dostępności praktyk artystycznych wśród mieszkańców miasta, niekoniecznie pochodzących z tzw. “świata sztuki”. Wystawy i wydarzenia mają stać się okazją do spotkania ludzi i wspólnego wędrowania po mniej poznanych częściach miasta.

Tym razem nasze działania obejmą kwartał ulic – Bł. Królowej Jadwigi / Ściegiennego w Śródmieściu. Łączymy ze sobą rożne formuły i sposoby ekspozycji sztuki: od działań w polu sztuki publicznej i street-artu (realizacje artystyczne na podwórzach i ścianach w ww. kwartale), poprzez prezentację praktyk artystycznych w postaci wystaw, które “trzeba znaleźć”, projekcje wideo i obiekty, aż do serii perfomensów i mikro-koncertów.

Chcemy poznać Wasze działania, znaleźć sposoby współpracy oraz zaproponować Wam udział w prezentacjach podczas weekendu sztuki.

Fundacja Upside Art zaprasza na otwarty PRZEGLĄD PRAC / PORTFOLIO / bieżących WASZYCH DZIAŁAŃ, który rozpocznie się w niedzielę, 4 marca 2018 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w gmachu przy ul. Wały Chrobrego 3, od godziny 12:00 do 16:00. Czekamy też na Wasze propozycje drogą mejlowa przez cały marzec.

Jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas na adres e-mail: wystawy.fua@gmail.com
Jeśli możecie, przyślijcie wcześniej swoje portfolio (można dostarczyć również wybór dokumentacji prac w jpg, wideo w mp4 czy linki online) zadeklarujcie, o której godzinie najbardziej Wam pasuje, po czym skontaktujemy się z Wami. Nie możemy doczekać się spotkania!

Pozdrawiamy gorąco,
Zespół Fundacji Upside Art

EN

The Upside Art Foundation is working on the next art-weekend in Szczecin. It will reappera in the summer of 2018. This next action assumes activities in the public space dedicated to creating conditions for better communication and the availability of artistic practices among the city’s residents, not necessarily from the so-called “art-world”. Exhibitions and events are meant to be an opportunity to meet people and to wander around the less-known parts of the city.

This time, our activities will cover the quarter of streets between Bl. Krolowej Jadwigi / Ściegiennego, in Śródmieście. We combine different formulas and ways of displaying art: from activities in the field of public art and street art (interventions in courtyards and walls in the above-mentioned quarter), through the presentation of artistic practices in the form of exhibitions that have to be found, video projections and objects, up to a series of perfomances and micro-concerts.

We want to get to know your activities, find ways to cooperate between You and Us and offer You the opportunity to participate in presentations during the art-weekend.

The Upside Art Foundation invites you to an open REVIEW OF WORK / PORTFOLIOs / YOUR current art-activities, which will take place on Sunday, 4 March 2018 at the National Museum in Szczecin, in the building at ul. Wały Chrobrego 3, from 12pm to 4pm. We are also waiting for your proposals online, througout the month of March ’18.

If you are interested, write to us at the e-mail address: wystawy.fua@gmail.com
If you can, please add your portfolio (you can also provide a selection of work-documentation in jpgs, videos in mp4, online-links), declare what time you like best, and then we will contact you. We can’t wait for the meeting!

Best greets,
Upside Art Team

ANALOG RECOVERY 1984

PL

W grudniu 2016 roku Fundacja Upside Art była partnerem indywidualnej wystawy szczecińskiego grafficiarza i muralisty MR. LUMPA zatytułowanej “Analog Recovery 1984”. Twórczość artysty większości Szczecinian kojarzy się z muralami na ślepych ścianach kamienic. Tym razem MR. LUMP zabrał ich w zupełnie inną podróż – przez czas i estetykę. “Lumpowi” wystarcza to, co znajdzie na ulicy. Przedmioty, którym inni odmówili prawa do przydatności, dla niego są jedynym dostępnym zasobem. Z tych kawałków konstruuje swój dobytek. Genealogia tej sztuki jest prosta – wszystko, co robi, wywodzi się z graffiti. Genetyczny ślad tego pochodzenia można znaleźć w każdym jego działaniu, choć czasami trzeba naszukać się, żeby trafić na odpowiedni trop.

Projekt współfinansowany przez: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie .

Partnerzy wydarzenia: OFF Marina, wrongsideshop.pl, Fundacja Upside Art

EN

In December 2016, our Foundation was a partner of the individual exhibition of LUMP entitled “Analog Recovery 1984”. He is an artist who, for the most part, is associated with murals on the blind walls of the city. This time he took the viewers on a completely different journey – through time and aesthetics. Lump in his practice is happy with what he finds on the street. Items that others have denied the right to use are the only available resource for him. From these pieces, he constructs his “stuff”. Lump’s art genealogy is simple – everything he does comes from graffiti. The genetic trace of this origin can be found in all of his effects, although sometimes you have to search to find the right track.

Project was co-financed by the City of Szczecin and Western Pomerania.

Partners: OFF Marina, wrongsideshop.pl, Upside Art Foundation

Zdjęcia dzięki uprzejmości artysty i OFF MARINA / Images – courtesy of the artist and OFF MARINA. Thanx!

WIZYTA STUDYJNA NA ISLANDII / ICELANDIC STUDY VISIT

PL

W 2016 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Fundacji Upside Art w trzech instytucjach islandzkich: Nordic House, Islandzkim Archiwum Filmowym i Islandzkiej Akademii Sztuki, dofinansowana ze środków FWD “a” dla programu PL 09 w ramach MF EOG 2009-2014 (czas trwania: 23-28.10.2016).

Uczestnicy: Katarzyna Szeszycka, Mariusz Marszal, Szymon Rogiński.

Założonym celem było nawiązanie dwustronnej współpracy w obszarze kultury. Podczas spotkań przedstawiliśmy propozycję wspólnego festiwalu filmowego, zaprezentowaliśmy nasz program mobilnych rezydencji artystycznych oraz nawiązaliśmy partnerstwa, celem wypracowania projektów bilateralnych. Zainicjowana współpraca wpłynęła na rozszerzenie naszej międzynarodowej sieci kontaktów w obszarze kultury, która jest dorobkiem Fundacji.

EN

In 2016 we organized the study visit of the representatives of the Upside Art Foundation in three Icelandic institutions: Nordic House, the Icelandic Film Archive and the Icelandic Academy of Art. It was co-financed by the FWD for PL 09 program under the MF EOG 2009-2014 (duration: 23-28.10.2016).

Participants: Katarzyna Szeszycka, Mariusz Marszal, Szymon Rogiński.

The assumed goal was to establish bilateral cooperation in the field of culture. We proposed a joint film festival, made presentation of our mobile art-residences and established partnerships to develop bilateral projects. The initiated cooperation has influenced the expansion of the international network of contacts in the field of ​​culture, which is the Foundation’s heritage.

LAJT, 2017

PL

LAJT to projekt działań kuratorskich promujący młodych, polskich fotografów. Jego głównym celem jest tworzenie unikatowych ekspozycji na terenie miasta Szczecin, których charakter opiera się na relacji z przestrzenią. Każde wydarzenie jest projektowane z myślą o temacie podjętym przez artystę. Patronami projektu są Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz Fundacja Upside Art. Autorami projektu są studenci V roku kierunku Multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, którzy deklarują: “Jesteśmy jednym z pierwszych roczników istnienia akademii i na bieżąco śledzimy rozwój sztuki współczesnej na terenie naszego miasta. Jako studenci roku magisterskiego chcemy urzeczywistniać naszą zdobytą wiedzę w tym zakresie i realnie przyczynić się do rozwoju i promocji miasta Szczecin”.

EN

LAJT is a curatorial project promoting young Polish photographers. Our main goal is to create unique exhibitions in the city of Szczecin. The presentations shall be in close relationship with the chosen space. Each event is designed with a view to the subject taken by the artist. The patrons of the project are: the Academy of Art in Szczecin, the Department of Painting and New Media, Zachęta Contemporary Art in Szczecin, Trafostacja Sztuki in Szczecin and the Upside Art Foundation. The authors of the project are students of the 5th year of Multimedia in the Faculty of Painting and New Media Academy of Art in Szczecin who declare: “We are one of the first years of the presence of the academy in the city and we follow the development of contemporary art on an ongoing basis in our city. As students of the master’s year, we want to realize ours knowledge gained in this area and contribute to the development and promotion of the city of Szczecin”.

POLE GRY / FIELD OF PLAY, 2016

14/05/2016

Kuratorzy / curators: Silverado

Artyści / artists:

Piotr Bosacki
Artur Cincio
Łukasz Jastrubczak
Patryk Lichota
Barbara Szczepanik
Anna Witkowska
Rafał Zapała

live act:
Grischa Lichtenberger

Fotografie/photography: z archiwum Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie / archives of the Philharmonics of Szczecin;
Wszelkie prawa zastrzeżone/All Rights Reserved, 2016

PL

POLE GRY to dynamiczne i zmieniające się w czasie, niekonwencjonalne wydarzenie artystyczne. To realizacja na pograniczu sztuk wizualnych, mody oraz muzyki, zaprojektowana specjalnie dla przestrzeni Filharmonii w Szczecinie. POLE GRY to całościowa koncepcja, która uruchamia wszystkie zmysły by móc w pełni odczuwać atmosferę miejsca oraz sytuacji. Do udziału w wydarzeniu kuratorzy Galerii Silverado zaprosili artystów wizualnych i muzyków – ich koncerty, akcje i filmy przeplatały się, tworząc wielowątkową narrację. Architektura stała się tytułowym polem akcji, które wpływało na powstawanie dalszych relacji, zachodzących między poszczególnymi realizacjami. „Pole gry” jest metaforyczną symfonią obrazów, dźwięków i znaczeń, powstałą dla budynku Filharmonii.

EN

FIELD OF PLAY is a dynamic and on-going art-event that changes over time. It is a performance on the borderline of visual arts, fashion and music, designed especially for the space of the Philharmonic in Szczecin. FIELD OF PLAY is a holistic concept that activates all the senses to fully feel the atmosphere of the place and the situation. To participate in the event, Silverado-collective curators invited visual artists and musicians – their concerts, actions and films intertwined, creating a multi-threaded narrative. Architecture became the titular “filed of play” that affected the formation of further relationships that took place between individual realizations. The FIELD OF PLAY is a metaphorical symphony of images, sounds and meanings, created for the Philharmonic building.

MUSIC SOUNDS BETTER WITH YOU, 2015

Fotografie: z archiwum Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Photo: archives of the Filharmonia Szczecin. All Rights Reserved, 2015

PL

Leitmotivem swobodnie związanym z działaniami podczas wydarzenia zorganizowanego podczas Europejskiej Nocy Muzeów w przestrzeniach Filharmonii w Szczecinie był tytuł utworu francuskiego projektu Stardust „Music Sounds Better with You”, wielkiego hitu lat 90. Zwiedzanie budynku, wypełnionego specjalnie przygotowanymi interwencjami artystów odbywało się za pomocą półgodzinnych wycieczek z oprowadzaniem. Efektem działania „Music Sounds Better with You” było uwrażliwienie widzów na działania interdyscyplinarne, w których muzyka, sztuki wizualne i architektura są ze sobą nierozerwalne. W jego ramach odbył się także performance muzyczno-wizualny – Mikołaja Tkacza aka WSZYSTKO „Radość”. Projekt jest wynikiem jego muzycznych działań eksperymentalnych z różnymi gatunkami – od hip-hopowych bitów, przez techno, aż po eksperymentalny jazz.

EN

The titular motive freely associated with all the activities during the event organized in the frame of the European Night of Museums in the space of the new Szczecin Philharmonic was the name of the song of the French project Stardust “Music Sounds Better with You”, the great music hit of the 90s.
Visiting the building, took shape of half-hour guided tours, during which the participants could have approached some site-specific, specially prepared interventions of artists. The effect of “Music Sounds Better with You” was to sensitize viewers to interdisciplinary activities in which music, visual arts and architecture are inseparable. As part of it, there was also a music and visual performance by Mikołaj Tkacz aka ALL (is) “Joy”. The project was the result of his musical experimental activities with various genres – from hip-hop bits, through techno to experimental jazz.

JAVA / SILESIA 2014-2015

PL

JAVA-SILESIA to tytuł wymiany twórców z Polski i z Jawy oraz serie warsztatów i działań, które odbywały się jesienią/zimą 2014 roku i na początku 2015 roku. Kolektyw Jatiwangi Art Factory z Jawy odwiedził Warszawę, Kraków, Łódź i Śląsk (Katowice, Zabrze, Cieszyn), a polski zespół ekspertów gościł w Indonezji. Wynikiem tej współpracy jest kontynuacja partnerstwa, rozpoczętego podczas projektu FOCUS + INDONESIA, profesjonalizacja kontaktów i wspólnych działań.

EN

JAVA-SILESIA is the title of an exchange of artists from Poland and Java, as well as a series of workshops and activities that took place in the autumn / winter of 2014 and at the beginning of 2015. Jatiwangi Art Factory collective from Java visited Warsaw, Krakow, Lodz and Silesia (Katowice, Zabrze, Cieszyn), and a Polish team of experts visited Indonesia. The result of this cooperation is the continuation of the partnership, started during the FOCUS + INDONESIA project, professionalisation of contacts and joint activities.

Organizatorzy / organizers:

Jatiwangi Art Factory
UPSIDE/ART Foundation

Partnerzy / partners:

School of Form

Air Laboratory CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa/Warsaw

Muzeum Narodowe w Szczecinie / National Museum in Szczecin

Fundacja Choice To Choose

Zamek Cieszyn

Kopalnia Guido

Galeria Miasta Ogrodów, Katowice

Keywords:

PL
wzajemne uczenie się, postindustrializacja i metodologie przeciwdziałania jej rezultatom, działania na rzecz lepszych rozwiązań, poor-design, ekspozycje dzieł sztuki w określonych kontekstach, INDUNATURE i problematyka ponownego zalesiania terenów pokopalnianych, alternatywne przestrzenie dla performensów i koncertów na żywo;
EN
mutual learning, post-industrialisation and methodology of acting against its results, working towards better solutions, poor design, art display in specific contexts, INDUNATURE & re-forestation of the former mines, alternative spaces for performances and live-gigs;

Projekt został dofinansowany z programu ARTS COLLABORATORY Fundacji DOEN, HIVOS, które znajduje się w Holandii, a także wsparty przez Ministerstwoi Kultury i Turystyki Republiki Indonezji. Dzięki prestiżowemu wyróżnieniu spośród kilkudziesięciu projektów nadesłanych z całego świata, artyści i projektanci z Indonezji będą mogli opłacić podróż do Europy.

The project was co-financed from the ARTS COLLABORATORY by DOEN Foundation & HIVOS program, located in the Netherlands and Ministry of Culture & Tourism of the Republic of Indoensia. Thanks to the prestigious award from dozens of projects sent from around the world, artists and designers from Indonesia were able to pay for a trip to Europe.

Fotografie z koncertu w Łodzi / images from Lodz concert: Anita Andrzejczak / Wszystkie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved, 2014.

FOCUS + INDONESIA, 2013-2014

PL

“Focus + Indonesia” to wymiana artystów z Polski i Indonezji oraz program mobilnych, interdyscyplinarnych pobytów dla artystów, projektantów, twórców kultury i przedstawicieli środowiska naukowego w różnych miejscach Indonezji. Uczestnicy zespołów projektowych są wybierani przez kuratorów. Interdyscyplinarne grupy pracują w odpowiedzi na określone potrzeb społeczności lokalnej i na zasadach partnerskich, w ramach wzajemnej edukacji kulturalnej. Rezultatem każdej podróży artystycznej będzie próbą odpowiedzi na konkretne kwestie i problemy, które zespół przeanalizuje w miejscu pracy, podczas spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności, władzami, jak i twórcami lokalnej kultury.

EN

“Focus + Indonesia” is an art exchange betwwen Poland and Indonesia followed by the program of movable, interdisciplinary residencies for artists, designers, culture-makers and representatives of the scientific community to places located in Indonesia. The participants of art-journeys are selected by the curators. Interdisciplinary groups work on contextual projects defined by the needs of the local community and mutual cultural education. Each annual residency will last 3 weeks. The program will last for at least 5 years. Its evaluation will be similar to the scientific research. The result of each trip is an ongoing collaboration of the an interdisciplinary team of designers, culture animators, scientists, an attempt to respond to specific issues and problems which the team analyzes at the workplace, during meetings with representatives of the local community, the authorities, as well as culture-makers, etc.

FOCUS + INDONESIA 2014 credits:

Organizatorzy/Organizers: Fundacja Upside Art, Jatiwangi Art Factory (Indonezja/Indonesia), Muzeum Narodowym w Szczecinie/National Museum in Szczecin.

Projekt ten jest wspierany przez program „Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe”, promowany przez Asia-Europe Foundation (ASEF) i Arts Network Asia (ANA), we współpracy z Trans Europe Halles (TEH).

This project is supported by the programme “Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe”, promoted by the Asia-Europe Foundation (ASEF) and Arts Network Asia (ANA), in collaboration with Trans Europe Halles (TEH).

UPSIDE ART WEEKEND VOL 1, 2013

PL

Upside Art Weekend Szczecin 01: Map(a) – czyli WEEKEND SZTUKI odbył się w Szczecinie w listopadzie 2013 roku jako seria niekonwencjonalnych prezentacji sztuki współczesnej w mieście. Korzystaliśmy tu z nowoczesnej formuły ekspozycji kontekstualnych, wpisujących nowe dzieła sztuki w rozpoznane lub nowe przestrzenie ekspozycyjne, kiedy artyści na nowo definiują i projektują dialog z odbiorcami przyzwyczajonymi raczej do klasycznych wystaw w galeriach. Upside Art Weekend to ponad 40-tu młodych artystów, kilkanaście unikalnych przestrzeni ekspozycyjnych, 4 merytoryczne tropy, którymi podążali widzowie (nazwane kolejno: Dziedzictwa, Metanarracje, Indunature, Nowe brzmienia), wzbogacone o spontaniczne akcje artystyczne, projekcje, happeningi, koncerty oraz wędrówki po mieście z kuratorami i artystami. „Weekend ze sztuką” był organizowany przez Fundację Upside Art we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Akademią Sztuki w Szczecinie, Miastem Szczecin, Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Fundacją Odra Zoo, DB Portem Szczecin, Przystanią Kultury – Off Marina, Stowarzyszeniem Twórców i Producentów Sztuki, Stowarzyszeniem THPV Bembridge 1938. Projekt został dofinansowany przez Pomorze Zachodnie.

UPSIDE ART WEEKEND ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem sztuki wizualne, muzykę i design z promocją Szczecina, w taki sposób, że przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi lokalizacjami projektu jest też okazją do zwiedzania miasta i obejrzenia miejsc zwykle niedostępnych dla publiczności. Prace artystów wpisane zostają w nowe konteksty, w specjalnie dla nich znalezione miejsca. W projekcie biorą udział przede wszystkim młodzi artyści, którzy znajdują się w nowej dla siebie roli – opiekują się publicznością i oprowadzają przybyłych gości po wystawach.

EN

Upside Art Weekend Szczecin 01: Map (a) took place in November 2013 and was a series of unconventional contemporary art exhibitions in the city. It featured a sophisticated formula of contextual expositions, enrolling new works of art in the recognized or new exhibition sites where artists re-define the dialogue with viewers who are rather familiar with more classical exhibitions in regular galleries. Upside Art Weekend presented the works of more than 40 young artists in several unique exhibition spaces, four substantive clues that the viewers could have followed, entitled: Heritage, Metanarrations, Indunature, New Sounds, enriched with spontaneous artistic events, screenings, happenings, concerts and wandering the city with curators and artists. „Art Weekend” is organized by Upside Art Foundation in collaboration with the National Museum in Szczecin, Szczecin Academy of Arts, The City of Szczecin, Szczecin Incubator of Culture, Odra Zoo Foundation, DB Port Szczecin, OFF Marina and Associations: STiPS, THPV Bembridge 1938. Project is generously supported by West Pomeranian Voivodeship.

UPSIDE ART WEEKEND is an interdisciplinary event as it unites the visual arts, music and design with the promotion of the city, in such a way that walking from one location to another, where the artworks are presented, is also an opportunity to explore the city and see the sites normally inaccessible to the public. The artists’ works are often site-specific, presented in new contexts found especially for them. The project involves mainly young artists who find themselves in a new role. Apart from just showing their works, they take care of the audience and give tours to the guests of the shows.

UCZESTNICY / PARTICIPANTS:

Karolina Babińska, Filip Czacharowski, Małgorzata Goliszewska, Aleksandra Janas, Natalia Janus, Aleksandra Jasek, Tomasz Kajszczarek, Zuzanna Klein, Amanda Korol, Gniewomir Łuczak, Karolina Mełnicka, Agnieszka Miężał, Bożena Mozolewska, Aleksandra Mrozowska, Teresa Otulak, Tatiana Pancewicz, Andrzej Pater, Paula Wrzesińska, Eliza Zakrzewicka, Aleksandra Zielińska, Jakub Żukowski, Rafał Żarski. Projekty specjalne / special projects (sytuacje i interwencje / situations and interventions): Natalia Janus, Karolina Mełnicka, Tatiana Pancewicz, Marcin Papis, Piotr Pauk, Mikołaj Tkacz, Franek Warzecha, Paula Wrzesińska, Kacper Zieliński, Rafał Żarski. Zaproszeni goście / invited guest-artists (program spotkań, akcji, wypraw i projekcji / meetings, walks, action and screenings): Wojciech Łazarczyk, Przemek Głowa.