TEAM

WOJCIECH ŁAZARCZYK

Artysta, pedagog sztuki, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2004–2007 współzałożyciel Galerii Enter w Poznaniu, od 2012 roku kierownik III Pracowni Malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureat wielu prestiżowych nagród, w tym między innymi Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (obecnie MKiDN), Alfred Jurzykowski Fnd., stypendium, New York, uczestnik International Artists Residency, ART/OMI, New York, Visegrad fnd., Fellowship, Bratislava i Skolska28, Open Studios Residency, Praga. W latach 2004–2007 był opiekunem artystycznym i programowym Galerii Enter w Poznaniu (kurator kilkunastu wystaw indywidualnych, udział galerii w targach sztuki w Berlinie, etc). Był kuratorem kilkunastu wystaw sztuki współczesnej w całej Polsce, w tym w Białymstoku, Warszawie, Słupsku. Organizator i współorganizator licznych plenerów artystycznych i międzynarodowych warsztatów dla twórców, w tym między innymi w Polsce, Jordanii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, USA, Rosji i na Bałkanach. Współfundator Fundacji Upside Art.

Artist, art teacher, professor at the University of Arts in Poznan, between 2004–2007 co-founder of the Gallery Enter in Poznan, since 2012 Head of the Painting Studio at the Academy of Art in Szczecin. Winner of many prestigious awards, including Scholarship of the Ministry of Culture and Art, Alfred Jurzykowski Fnd, Scholarship, New York. Participant of International Artists Residency, ART / OMI, New York, Visegrad Fund Fellowship, Bratislava and Skolska28, Open Studios Residency in Prague. In the years 2004–2007 he was the artistic director of Enter Gallery in Poznan (curator of several solo exhibitions and participated galleries important art fairs in Berlin, etc). He has curated several exhibitions of contemporary art in Poland, including the galleries in Bialystok, Warsaw, Slupsk. Organizer and co-organizer of a few art workshops in Poland, Jordan, Sweden, Finland, Norway, USA, Russia and the Balkans. Co-founder of Upside Art Foundation.

KATARZYNA SZESZYCKA

Interdyscyplinarna artystka – maluje, sabotuje, performeruje, bywa łącznikiem. Zajmuje się także organizacją wydarzeń artystycznych i promocją sztuki. W 2012 roku otrzymała Grand Prix 24. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w 2010 roku Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na 23. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Została też wyróżniona Nagrodą Wydawnictwa ARTLUK na 23. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. Członkini grup artystycznych: słaba grupa (2008), MISIETUPODOBA (2009), Glamrury Prodżekt (2010/2011), Krusze (2012). W latach 2010-2011 współpracowała przy projekcie Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016, 2012/2013 w projekcie Ambasador Szczecina. Praca dydaktyczna: 2010–2012 – Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2012 – Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Współfundatorka Fundacji Upside Art.

She is interdisciplinary artist. She paints, sabotages, performs, sometimes she links things and people with each other. She organizes cultural events and works as art promoter. In 2012, she won the Grand Prix of the 24th Festival of Polish Contemporary Painting in Szczecin – the Award of the Minister of Culture and National Heritage of Poland , and in 2010 he was awarded the Marshal of the West Pomerania Award as part of the 23th Festival of Polish Contemporary Painting in Szczecin where she was also awarded the ARTLUK Prize. Member of the artistic groups : slaba grupa (2008), MISIETUPODOBA (2009), Glamrury Project ( 2010/2011 ), Krusze (2012). In the years 2010/11 she worked in the project Szczecin – European Capital of Culture 2016, between 2012-2013 she supported the project Ambassador of Szczecin. Work experience: 2010–2012 Department of Visual Arts at the Art Academy in Szczecin, since 2012 – Department of Painting and New Media at the Academy of Arts in Szczecin. Co-founder of Upside Art Foundation.

KRZYSZTOF ŁUKOMSKI

edukator, badacz zjawisk kultury i kurator wydarzeń artystycznych. Pracuje w dziedzinie edukacji artystycznej, ucząc w Katedrze Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i w School of Form. Skupia się na nowych metodologiach podejść zorientowanych na proces. Razem z Marianną Dobkowską pracował nad dwiema wystawami i programami w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie – “Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem” i “Social Design for Social Living” (wystawa w Galerii Narodowej w Dżakarcie, Indonezja, czerwiec–lipiec 2016). Interesuje się doświadczeniami interdyscyplinarnymi i performatywnymi w sztuce współczesnej i designie społecznym, a także wspólnotowymi praktykami artystycznymi. Jedna z prac zbiorowych, powstałych we współpracy z Piotrem Kurką i artystami z TEAM.WORKu , a przez niego zorganizowanych była oficjalną częścią programu Triennale w Katmandu w 2017 roku. Jako podróżnik i badacz skupia się głównie na zbieżności nowych metodologii edukacji artystycznej, psychologii recepcji sztuki, projektowania komunikacji i mobilności artystów.

A PhD-lecturer, culture-researcher and curator of various art-events. He works in the field of art-education, wherein he focuses on new methodologies of process-oriented approaches, teaching in the Department of Intermedia at the University of Art in Poznań and the School of Form. Together with Marianna Dobkowska, he worked on two exhibitions and programs at U–jazdowski in Warsaw: “Gotong Royong. Things We Do Together” and “Social Design for Social Living” (exhibition at the National Gallery, Jakarta, Indonesia June-July 2016). He is interested in the interdisciplinary and performative experiences of contemporary art & social design as well as community-based art-practices. One of the Team.works organized by Krzysztof in partnership with Piotr Kurka and the chosen artists was an official part of the 2017 Kathmandu Triennale program. As a broad traveler and researcher, he focuses mostly on the convergence of new art-education methodologies, the psychology of art reception, as well as communication design and the mobility of artists.

PIOTR JANKOWSKI

Organizator, promotor, koordynator wydarzeń kulturalnych i społecznych. Przez lata 2009-2015 pełnił funkcję specialisty ds. public relations Muzeum Narodowego w Szczecinie. W latach 2010-2015 koordynator i organizator kampanii medialnej Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie. Od 2013 roku prezes zarządu Fundacji Upside Art.

The organizer, promoter, coordinator of cultural and social events. From 2009 to 2015, he was the Public Relations Specialist at the National Museum in Szczecin. From 2010 to 2015, he was coordinator and media campaign organizer of the European Night of Museums in Szczecin. Since 2013, he holds the position of President of the board at the Upside Art Foundation.

HANNA SZUTOWICZ

Aktywistka i animatorka, zainteresowana różnymi dziedzinami sztuki (street art, fotografia, rzeźba szablon, instalacja). Entuzjastka spontanicznych akcji artystycznych. Organizatorka wydarzeń kulturalnych i społecznych, promotorka sztuki. Jej prace prezentowane były między innymi w Hiszpanii, Niemczech, Indonezji. Współautorka grupy Glamrury (2010-2011). Stypendystka Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin (2011). Wolontariuszka Muzeum Narodowego w Szczecinie (2012 i 2014). Od 2015 Asystent projektu w FairWind Sp. z o.o. W Fundacji Upside Art pełni funkcję członkini zarządu.

Activist and culture-animator. Interested in different kind of media and technics (street art, photography, sculpture, stencil, installation as well as spontaneous art actions). Organizes and promotes art, cultural and social events. Her works were presented eg. in Poland, Germany, Spain, Indonesia. Author of art group Glamrury (2010-2011). In 2011 she was awarded with Artistic Scholarship by President of the City of Szczecin. In 2012 and 2014, volunteer at National Museum in Szczecin. From 2015, Project Assistant at Travel & Logistic Department FairWind. Member of the board of Upside Art Foundation.

LAJT

to projekt działań kuratorskich promujący młodych, polskich fotografów. Jego głównym celem jest tworzenie unikatowych ekspozycji na terenie miasta Szczecin, których charakter opiera się na relacji z przestrzenią. Każde wydarzenie jest projektowane z myślą o temacie podjętym przez artystę. Patronami projektu są Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz Fundacja Upside Art. Autorami projektu są studenci V roku kierunku Multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, którzy deklarują: “Jesteśmy jednym z pierwszych roczników istnienia akademii i na bieżąco śledzimy rozwój sztuki współczesnej na terenie naszego miasta. Jako studenci roku magisterskiego chcemy urzeczywistniać naszą zdobytą wiedzę w tym zakresie i realnie przyczynić się do rozwoju i promocji miasta Szczecin”.

LAJT

is a curatorial project promoting young Polish photographers. Our main goal is to create unique exhibitions in the city of Szczecin. The presentations shall be in close relationship with the chosen space. Each event is designed with a view to the subject taken by the artist. The patrons of the project are: the Academy of Art in Szczecin, the Department of Painting and New Media, Zachęta Contemporary Art in Szczecin, Trafostacja Sztuki in Szczecin and the Upside Art Foundation. The authors of the project are students of the 5th year of Multimedia in the Faculty of Painting and New Media Academy of Art in Szczecin, who declare: “We are one of the first years of the presence of the academy in the city and we follow the development of contemporary art on an ongoing basis in our city. As students of the master’s year, we want to realize ours knowledge gained in this area and contribute to the development and promotion of the city of Szczecin”.